พิธีลงนามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี
เป็นประธานในครั้งนี้

ณ ห้องวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก