ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาท
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 10.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี
และ
นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว.
ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วม
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช.