ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
ทะเลาะวิวาทระหว่าง 2 สถาบัน
(อุเทนถวาย กับ ปทุมวัน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 15.00 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


เข้าร่วมประชุมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่าง 2 สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
และรับทราบแผนการขยายเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม