ประชุมชี้แจงข้อมูลคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.30 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น 2 อาคาร 5
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์