ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เกี่ยวข้อง
เข้าประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

โดยมี
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี