ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ดร.ชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
ครั้งที่ 1/2567

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Application