การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยนางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
และวิทยาเขตจันทบุรี จากทุกสังกัดคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี