เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

ดร.ชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และมี

คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมปัญญาประทีป ชั้น 6 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ
โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application