ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 13.30 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 4/2566
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application Meeting