ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ!
บุคลากรส่วนราชการและหน่วยงาน
ภายในสำนักงานอธิการบดี
แต่งกายในวันปฎิบัติราชการ

กิจกรรม / การดำเนินงาน