บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
ของ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
ของ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

1. เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree ให้แก่ นักศึกษา และบุคลากร มทร. 9 แห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสนใจในหลักสูตรมาตรวิทยา

2. เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ให้มีศึกยภาพตามที่จะทำความตกลงกันต่อไป

วันที่ลงนาม 18 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลา
5 ปี

1_MOU_สถาบันมาตรวิทยา.pdf