บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์

-

วันที่ลงนาม 25 เมษายน 2565
กำหนดระยะเวลา 5 ปี

8_MOU_ม บูรพา.pdf