ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digatal Testing) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ