การประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง