การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ