ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ EEC

วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ EEC ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ