9 ตุลาคม 2563 มทร.ตะวันออกจับมือลงนามความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้ กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารภาครัฐและเอกชน จับมือลงนามความร่วมมือ MOU โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การนำร่องในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต ด้านพลังงานทางเลือก ด้านคมนาคม การจราจรและการขนส่ง ด้านการแพทย์และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วม และการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในครั้งนี้ร่วมทั้งสิ้น13 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ,สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ,สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ,สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ,วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค),มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก