วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพันเอกตรีพจน์ โพธิสอน ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ”