นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานแผน งานคลัง และงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก