วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ​เวลา 15.00 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมโครงการบางพระ FUN RUN @ ห้วยสุครีพ ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และเพื่อผู้ให้เข้าร่วมโครงการมีการตื่นตัวในการออกกำลังกาย