วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลรายไตรมาส ประชุมครั้งที่ 2/2564