การประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

สันพุธที่ 8 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนางสาวชลชญา คงสมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีสังคม เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์