การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ประเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์