วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายคมสัน ระย้าแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมวิจัย ฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจ สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก 8 จังหวัดในภาคตะวันออก นำโดย นายพิษณุ อุชุวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก และคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก 8 จังหวัด