วันที่26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเขตพื้นที่บางพระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถานบันบัวราชมงคลตะวันออก