รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

" ร้อยรักถักทอใจ เป็นสายใยที่ผูกพัน "

วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ร้อยรักถักทอใจ เป็นสายใยที่ผูกพัน ณ ห้องประชุม 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และถ่ายทอดสดเข้าร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Application โดยในปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุฯจำนวน ๒๒ ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ ผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุฯ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้จนครบวาระเกษียณ ต่อจากนั้นร่วมรับชมวีดิทัศน์แนะนำตัวผู้เกษียณอายุราชการและรับฟังความในใจจากผู้เกษียณอายุฯ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอส์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ในการจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม