อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ่อทอง

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางสาวพรทิพย์ จำจด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง ลงพื้นที่บ่อทอง เพื่อพบปะบุคลากรและเยี่ยมชม พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสถานีวิจัย และฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์บ่อทอง