วันจันทร์ที่ 30 พฤจิกายน 2563 รศ.ดร. ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พบป่ะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย