ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน