วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมหลัก ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนากำลังคน การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การสร้างผู้ประกอบการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาประชาชนเขตพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก