ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งหน่วยงานกลาง

และวางระบบเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาเชิงรุกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งหน่วยงานกลางและวางระบบเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาเชิงรุกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2564