โครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า บรรดาอาณาประชาราษฎร์ขอเทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป