การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การพัฒนาสมุนไพรไทย

วันฤพัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพรไทย และการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำศูนย์สุขภาพ wellness center ของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร และพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าทางการแพทย์ และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย อีกทั้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561-2565 นโยบายในการสร้างผลวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมให้ได้รับประโยชน์