วันคล้ายวันทิวงคตของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

เนื่องด้วยทุกวันที่ 13 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพบกและประเทศชาติ ตลอดจนสถานศึกษาแห่งนี้

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 07.29 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมวันสำคัญดังกล่าว ณ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เพื่อบวงสรวงและวางพวงมาลา ที่พระรูปของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยฯ สืบต่อไป