ประชุมหารือแนงปฏิบัติการรับ-ส่ง เอกสาร

ด้วยระบบ e-manage ในระบบงานสารบรรณ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือแนงปฏิบัติการรับ-ส่ง เอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบงานสารบรรณ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บเอกสาร และการรวบรวม ค้นหาเอกสาร อีกทั้งยังสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน