ร่วมหารือกับโรงพยาบาลคูเมืองเพื่อจัดสร้างศูนย์สุขภาพ Wellness center


วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวภคมน คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง และ นายพิษณุกร มะกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก เข้าร่วมหารือกับโรงพยาบาลคูเมืองเพื่อจัดสร้างศูนย์สุขภาพ Wellness center เกี่ยวกับการพัฒนาสูตรสมุนไพร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร และการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างศูนย์สุขภาพ Wellness Center ของมหาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ