วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แสวงหาแหล่งงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย อาทิ ข้อมูลด้านศักยภาพของบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาตร์เชิงรุกต่อไป