วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท สมบูรณ์ เซี่ยซัน เทค จำกัด

โดยได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ การดำเนินกิจกรรม/ โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร