ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบนโยบายการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ต่อกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบนโยบายการบริหารสำนักงานอธิการบดี ต่อกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรภายในกองรับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความรวดเร็ว ถุกต้อง มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

โดยสำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี ประสานงาน และดูแลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ประสานงานกับวิทยาเขต หรือ เขตพื้นที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการดี ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดภารกิจ 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

  1. ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Strategic Function)

  2. ภารกิจการบริหารจัดการ (Administrative Function)