วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 นำโดย ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวพรทิพย์ จำจด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกลาง นายคมสัน ระย้าแดง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาวงามจิต อินทวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันลอยกระทงอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำห้วยสุครีพให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี