นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ