นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ