เข้าพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ด้านคลัง ด้านนโยบายและแผน และด้านบริหารบุคคล

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือเข้าพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านคลัง ด้านนโยบายและแผน และด้านบริหารบุคคล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในกอง สำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการภายในกองคลัง กองนโยบายและเเผน และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เป็นเป็นด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ