การประชุมการบริหารงานในลักษณะโครงการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมการบริหารงานในลักษณะโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแนวปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยมี รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้