โครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการ
ที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  สำนักงานศาลปกครองระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
โดยมี นายสมสกุล  ณ บางช้าง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อโครงการสร้างกฎหมายและความรับผิดชอบทางกฎหมายของไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 800 คน