วันราชมงคลน้อมเกล้า

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 


นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายใต้สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมโครงการวันราชมงคลน้อมเกล้า
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงพระราชทานนามราชมงคล


โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เป็นประธานในครั้งนี้
จัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี