พิธีเปิดป้ายพระพุทธศรีเกษรนาคา
พระพุทธรูป ประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วม พิธีเปิดป้ายพระพุทธศรีเกษรนาคา พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็น
ประธานในพิธี