การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(งบประมาณเงินรายได้)

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
รองอธิการบดี

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วย บุคลากรกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณเงินรายได้)
ต่อคณะบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย