การหารือการบริหารงาน
และสวัสดิการของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เป็นประธานในการประชุม

เรื่อง การหารือการบริหารงาน และสวัสดิการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ รองอธิการบดี
นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง
และนางสาวสมัญญา พิมพาลัย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ณ ห้องประชุมตระการสินธุ์ ชั้น 9
อาคารสรรพวิชย์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี