กิจกรรมมุทิตาจิต
พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566


นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายใต้สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ประจำปี 2566
เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จและความดี
ที่ได้กระทำตลอดระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วน และสร้างความประทับใจให้แก่บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เป็นประธานในครั้งนี้

จัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี